Driftsstyret

Driftsstyret har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne politisk valgte representanter

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som skolen får til høring. Ut over uttalerett i tilsetting av rektor, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker. Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til etatssjef i saker som skal avgjøres av sentralt, det vil si overordnet, organ. Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene.

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Driftsstyret skal behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen etatssjefen setter i henhold til instruks for økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett. Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern dersom saken bare berører egen skole/voksenopplæringssenter. Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Møtedatoer høsten 2018: 13.09 og 29.11