Hovedseksjon

Elverhøys faglige tilbud

Skoletilbudet omfatter alle fag i Kunnskapsløftet, og gis med like mange timer som på nærskolen. I opplæringen er det stort fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og det arbeides bevisst med å lære elevene å lære. Skolen har egne planer i alle fag for å sikre en systematisk og god opplæring. Læringsfellesskap vektlegges, der elevene arbeider og lærer sammen.

Undervisningen gjennomføres med en tydelig struktur. Visuelle hjelpemidler brukes i alt pedagogisk arbeid, og benyttes også for å gi elevene oversikt over hva som skal skje gjennom skoledagen. Opplæringen gjennomføres i klasserommet og utendørs på friområder i nærheten av skolen. Dette for å gi elevene varierte og konkrete erfaringer, der de kan bruke ulike sanser for å lære. Tegn-til-tale brukes som støtte i undervisningen.

Fysisk aktivitet er viktig for alle barn. Vi legger derfor noe av undervisningen utendørs gjennom hele året. Skolen har utstyr slik at alle elevene kan øve på å gå på ski og skøyter. Svømmeundervisning gis på 4. trinn.