Regler for orden og oppførsel

Reglene gjelder for alle elevene på skolen.
Reglene gjelder til og fra skolen og i skoletiden.
Reglene gjelder også arrangementer i skolens regi utenom fast skoletid.
Reglene danner også grunnlag for samarbeid hjem – skole.

 

SKOLENS REGLER FOR GOD ORDEN:
• Alle elever følger skoleruta. Fravær skal varsles i god tid til skolen og til Oslo taxi. Ved søknad om fri skal foresatte søke skriftlig, og regler for å innvilge/avslå fri blir fulgt.
• Viktige beskjeder gis i beskjedboka til eleven, på skoleSMS, eller i elevens mappe i ranselen. Beskjeder kan også gis over telefon, på e-post eller Sms. Annet avtales i foreldresamtaler. Husk å dokumentere beskjeder.
• Foresatte og skole sjekker beskjeder hver dag.
• Foresatte og skole svarer på forespørsler og møter til innkalte møter.
• Elevenes klær og ting merkes med navn.
• Elevene går rett til og fra drosjen og det skal alltid være en voksen tilstede.
• Elevene sitter rolig i drosjen og gjør som sjåføren sier.
• Elevene kler av seg og henger opp klærne sine i garderoben.
• Dersom elever har med seg leker eller annet spesielt utstyr, bestemmer voksen når dette skal brukes. Skolen kan ikke ta ansvar for tingene.
• Der det er avtalt lekser, gjøres lekser.

SKOLENS REGLER FOR GOD OPPFØRSEL:
• Vi er snille/hyggelige mot hverandre
• Elevene hører på de voksne

Øvrige regler for god oppførsel utarbeides individuelt eller klassevis.
Sanksjoner: Tiltak tas i forhold til det enkelte barn der og da.

Eleven tas ut av situasjonen hvis det er behov for det.
Øvrige sanksjoner tas i samråd med foreldre.

 

På skolene i Oslo gjelder følgende regler for orden og oppførsel.