Språkvansker og kommunikasjon

  • Bruk korte entydige setninger. 
  • Bruk tydelig kroppsspråk og gester. 
  • Påkall barnets oppmerksomhet før du begynner å snakke. 
  • Ha øyenkontakt under samtale. 
  • Gi barnet god tid til å respondere. Barn med språkvansker trenger tid for å finne frem til et svar. 
  • Reduser ditt taletempo. 
  • Gi barnet svaralternativ dersom det er vanskelig å huske ord. ("Vil du ha ost eller pølse") 
  • Bruk hva-spørsmål.  Voksne kan ofte stille mange hvorfor-spørsmål som barnet ikke klarer å forholde seg til. Det kan føre til at barna blir tause og passive, og at motivasjonen forsvinner.
  • Bruk modellsetninger i spill og lek. ("Jeg fikk ballen. Hvem har ballen nå?" o.l.)