Kommunikasjonsråd

  • Bruke korte entydige setninger. 
  • Bruke tydelig kroppsspråk og gester. 
  • Påkalle barnets oppmerksomhet før man begynner å snakke. 
  • Ha øyekontakt under samtale. 
  • Gi barnet god tid til å respondere. Barn med språkvansker trenger god tid for å finne frem til et svar. 
  • Gi barnet svaralternativ dersom det er vanskelig å huske ord. ("Vil du ha ost eller pølse")
  • Reduser taletempo. 
  • Begrens omfanget av sanger slik at barnet får mulighet til å lære ordene. Overlæring og repetisjon er viktig. 
  • Ikke basere kommunikasjonen på spørsmål. Voksne kan ofte stille mange hvorfor-spørsmål som barnet ikke klarer å forholde seg til. Det kan føre til at barna blir tause og passive, og at motivasjonen forsvinner. Hva-spørsmål er enklere. 
  • Bruke modellsetninger i spill og lek. ("Jeg fikk ballen. Hvem har ballen nå?" o.l.)