Hovedseksjon

Vår profil

Flertallet av elevene har språkvansker, vansker med sanseintegrasjon, med oppmerksomhet og konsentrasjon. Noen barn har vansker med tanke på sosial kompetanse og alle elevene har lærevansker.

Ansatte på skolen har god kompetanse innenfor områdene språk og begrepstrening, grunnleggende opplæring i lesing, skriving og regning og i å skape en systematisk og strukturert læringssituasjon.

Inneværende skoleår har skolen 27 elevplasser. 

Skolens mål:

Vi har som mål å sikre elevenes faglige og sosiale utvikling. De skal ha et godt og trygt læringsmiljø. Undervisningen skal ha høy kvalitet.

Ansatte skal ha høy faglig kompetanse. Det pedagogiske tilbudet skal ta hensyn til den enkelte elevs forutsetninger og sterke sider. Elevenes ressurser, behov og muligheter skal være godt dokumentert i oppdaterte sakkyndige utredninger fra PPT og andre instanser. Foresatte skal føle seg godt orientert om elevenes skolehverdag og utvikling.

Skolens satsningsområder:

Skolen har ambisiøse lokale læreplaner i alle fag. Planene er forankret i Kunnskapsløftet. Det arbeides systematisk med utvikling av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Språk og kommunikasjon er et naturlig satsningsområde. Vi har derfor utstrakt bruk av Alternative og supplerende kommunikasjonformer i opplæringen.