Hovedseksjon

Strategisk plan

Overordnet visjon
for Elverhøy skole er å gi elevene verktøy for å kommunisere; forstå og gjøre seg forstått. Med dette som grunnlag skal vi gi elevene en faglig og sosial utvikling. Vi har fokus på å tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø der det er høy kvalitet på undervisningen. Det pedagogiske tilbudet skal hensynta den enkelte elev, dens forutsetninger og behov, samtidig som elevens sterke sider skal fremmes. Det jobbes med identitetsbygging og visjon for å tydeliggjøre skolens profil. 
 

Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige skoleløpet: 

Elverhøy skoles strategiske plan for 2024 har som mål å fremme læring både med hensyn til språk og grunnleggende ferdigheter i fagene. Alle elevene på skolen har behov for norsk med tegnstøtte, og enkeltelever benytter digitale kommunikasjonshjelpemidler. Det vil være et stort fokus på kompetanseheving på- og bruk av alternativ-supplerende kommunikasjon (ASK) i personalet. Alle ansatte ved skolen skal bruke tegn til tale i all kommunikasjon med elever, og ansatte som jobber med elever med digitale kommunikasjonshjelpemidler er forpliktet til å sette seg inn i - og benytte dette i opplæringssituasjoner. Overordnet del i Læreplaner - Kunnskapsløftet 2020 (LK20) og læreplaner for fag for grunnskolen ble iverksatt våren 2020. Vi vil fortsette å bruke store deler av felles utviklingstid til å sikre god kunnskap om og forståelse for det nye læreplanverket og derigjennom dybdelæring og tverrfaglighet. 

 

Trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep: 

Elverhøy er en liten skole med høy voksentetthet som gir mulighet til å følge opp elevenes initiativ når det kommer til helse, trivsel og læring, Vi jobber hele tiden for at elevene skal få hjelp til å knytte vennskap i og på tvers av gruppene. Skolen og AKS har et tett samarbeid for å sikre kontinuitet i skolehverdagen. 

 

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv: 

Elverhøy jobber kontinuerlig med å utvikle kompetanse når det gjelder elevenes vansker og diagnoser, slik at undervisningen treffer den enkelte elev best mulig. Vi skal dette året ha fokus på de tverrfaglige temaene i LK20, blant annet “Folkehelse og livsmestring”, slik at elevene blir best mulig forberedt til videre skolegang etter Elverhøy. 


Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, dybdelæring, etisk og kritisk tenking.

Det jobbes mot at alle elever som går på Elverhøy skal ha utnyttet sitt læringspotensiale ut fra sitt ståsted. Dette gjelder både faglig og sosialt. Vi vil reflektere rundt skaperglede, med fokus på prosess fremfor produkt. LK20 understreker viktigheten av å skape nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede og evne til problemløsning. Det er satt av tid til drøfting og kompetanseheving i pedagogisk fellestid for ansatte, med vekt på elevenes kreative utfoldelse i et tverrfaglig perspektiv. 

Presentasjonsplan 2024