Strategisk plan

Elverhøy skole (tidligere Blindernveien skole) er en bydekkende spesialskole for elever med språk- og sammensatte lærevansker. Skolens overordnede mål er å sikre elevenes faglige og sosiale utvikling. Elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Undervisningen skal ha høy kvalitet og de ansatte skal ha høy faglig kompetanse. Det pedagogiske tilbudet skal ta hensyn til den enkelte elevs forutsetninger og behov og fremme elevens sterke sider. Elevenes ressurser, behov og muligheter skal være godt dokumentert i oppdaterte sakkyndige utredninger fra PPT og andre instanser. Foresatte skal føle seg godt orientert om elevenes skolehverdag og utvikling.

Elverhøy skoles strategiske plan for 2018 tar sikte på å fremme elevenes ferdigheter både med hensyn til språk og grunnleggende ferdigheter i fagene. For å sikre en god utvikling, ønsker vi å styrke vår kompetanse i forhold til grunnlaget for å kunne lære å lese og skrive. Det er mye ny forskning når det gjelder barns leseutvikling og hva som best fremmer denne. Det er viktig for ansatte på Elverhøy å være kjent med nye metoder og nytt materiell, både for undervisning av egne elever og for elever vi møter i veiledning gjennom utadrettet tjeneste. Vi har derfor som et av våre satsningsområder å gjøre oss kjent med forskning, bli kjent med nyere metoder og læreverk vi ikke bruker i dag og ta i bruk det som er best egnet.

Våre elever trenger variasjon i skolehverdagen. Det er mye som skal trenes og mye som kan være vanskelig. Det er derfor viktig å lære gjennom flest mulig kanaler og aktiviteter. Både lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn og det er viktige og gode innfallsvinkler til læring også i mer teoretiske fag. Vi viderefører derfor dette satsningsområdet fra fjorårets plan.

Alle elever i Osloskolen skal ha kunnskap om og kunne påvirke sin egen læring og sin sosiale utvikling. Vi ønsker derfor å sikre kompetanse hos foresatte og ansatte samtidig som vi aktivt arbeider for barnas forståelse av dette. Vi vil også se på den totale organiseringen av skoledagen og timeplanen. Er det mulig å øke læringsutbyttet og redusere sosiale konflikter gjennom en annenorganisering?

Elverhøy skole flyttet inn i nybygg sammen med Kringsjå skole høsten 2016 og har gjennomført et samarbeidsprosjekt knyttet til kunst og kultur. Det er behov for å videreføre en satsning på samarbeidet mellom skolene. Vi vil legge til rette for at elever og voksne skal bli bedre kjent og vi skal kunne utnytte hverandres kompetanse og fortrinn.

Elverhøy skoles strategiske plan for 2018 kan lastes ned her som et PDF dokument.