Informasjon om kompetanseenhetene

Byomfattende kompetanseenheter

 

Opprettelse av to byomfattende kompetanseenheter ved spesialskolene 

For å styrke spesialundervisningen ved bostedsskolene og samordne og styrke den spesialpedagogiske kompetansen i Oslo-skolen, ble det opprettet to byomfattende kompetanseenheter i 2011. Bakgrunnen for dette var behovet for å samordne kompetansemiljøene innen det spesialpedagogiske feltet bedre. En samordning og styrking av de faglige ressursene skulle øke tilgjengeligheten til spesialpedagogisk spisskompetanse for alle skoler, og bidra til at den spesialpedagogiske spisskompetansen kunne komme flere elever til nytte.

Kompetanseenhetene består av utadrettede tjenester ved spesialskolene i Oslo. Kompetanseenhet for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker

Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø

Bistand fra kompetanseenhetene

Skolene kan søke om hjelp fra kompetanseenhetene. Søknad om bistand skrives på et felles behovsmeldingsskjema. Søknad om bistand fra Elverhøy eller andre spesialskoler i kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker sendes direkte til den aktuelle skole, se skolens hjemmeside for mer informasjon om spesialkompetanse.  Bistand fra kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø sendes Brusetkollen skole.

 

Nettverksgrupper

Elverhøy skole har sammen med Ullevålsveien skole også ansvar for å gjennomføre nettverkssamlinger for byomfattende spesialgrupper i Oslo, som har elever med språk- og sammensatte lærevansker og generelle lærevansker. Det holdes fire årlig nettverkssamlinger.